Reconstrucció i ampliació d’una masia

Localització
Massís de les Gavarres (Baix Empordà)

Concurs
2011

Projecte
2014

Obra
2014-2016

Superfície
844 m²

Seguint la normativa es reconstruirà una masia en ruïnes tal com era abans i s’ampliarà de forma integrada en el conjunt.

De l’anàlisi de la masia i d’altres de la zona, s’identifica la presència pròxima de coberts auxiliars destinats a usos ramaders o agrícoles. Conseqüentment, per a la ampliació definim dos volums allargats col·locats en un dels costat de la masia, respectant la posició d’un dels coberts existents, i buscant una presencia discreta, subordinada a la masia, mitjançant un contrast d’alçades que aconseguim amb una coberta d’un sol pendent lleuger com es habitual en molts coberts auxiliars. Per a resoldre la unió entre la masia i l’ampliació evitem el seu contacte, definint uns espais intersticials exteriors i fent que la zona central que els uneix i articula quedi en un segon plà, emfatitzant la sensació de volums separats. Morfològicament els nous volums prenen com a referència la tipologia dels coberts auxiliars, de proporció allargada, d’estructura porticada i amb un tancament de paredat deixant una cara oberta, molts cops protegida amb  tancaments practicables fusta. També hi destaca el contrast entre la massivitat dels murs perimetrals, amb la lleugeresa de la seva coberta, que s’expresa en façana amb un mínim cantell.

Es busca que la solució conservi les essències de l’arquitectura vernacular, en els aspectes compositius i matèrics, evitant-ne el mimetisme explícit i  incorporant les variacions pròpies d’una resolució contemporània,  aconseguint que el conjunt de la proposta quedi absolutament integrada en l’especificitat del seu paisatge.

Premis
Obra seleccionada als 21è Premis d’arquitectura de les comarques de Girona.

Col·laboradors
Alba Vila (estudiant d’arquitectura), Isabel Granell, Júlia Esteve i Laura Rodrigo (arquitectes), CODI Estudi (estructura), Sergi Serra (arquitecte tècnic), SJ12 Enginyers – Albert Colomer (instal·lacions),
Constructor : Copayba 2000 S.L.
Fotografies : Adrià Goula

Altres projectes