Concurs habitatges tutelats a Solsona – 2on premi

 • Hem quedat segons en el concurs  per al projecte de 20 habitatges tutelats per a gent gran convocat per la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomers de Solsona.
  A continuació trobareu la proposta.

  Habitatges tutelats a Solsona.


  De l’anàlisi del lloc identifiquem que l’aspecte més positiu es la zona enjardinada amb una important massa arbòria que ens protegeix del sol i ens ofereix privadesa respecte el carrer. I d’altra banda l’emplaçament presenta uns clars aspectes negatius com la presencia de mitgeres i tota la zona de contacte de l’edificació existent amb el terreny ja que majoritàriament no existeix relació entre els espais interiors i els exteriors, i conseqüentment ha esdevingut una zona residual d’ús que queda indefinida o on s’hi ha situat maquinària de les instal·lacions. Al centre de la parcel·la hi ha una coberta a quatre aigües que funciona com a pergola del jardí i que s’ha de preservar.

  La proposta entesa en tota la globalitat, a més de resoldre els aspectes funcionals i de connexió amb la residència, ens permet preservar les qualitats que fan agradable aquest espai i millorar-ne els aspectes negatius.

  Per tant la primera decisió implica no actuar en la zona arbrada i centrar la intervenció en el perímetre on els edificis existents estan en contacte amb el terreny, resolent i qualificant aquesta trobada i generant una nou basament, un sòcol on es recolzaran els nous habitatges.

  Per tant, passarem de tenir una definició de l’edificació que dóna l’esquena a l’espai exterior, a tenir una nova façana unificada que s’hi relacionarà, requalificant conseqüentment l’espai exterior, des del qual es podrà percebre l’activitat interior, o també des d’on es podrà gaudir de l’espai exterior sense necessitat de sortir fora. Serà una nova façana al nivell del jardí, com si es tractés de la planta baixa de qualsevol edifici, on majoritàriament hi haurà aquells usos comuns amb vocació de ser més públics.

  Aquesta nou basament s’acota estrictament al que és necessari en termes de resolució programàtica, de connexió i funcionament. I s’eixampla per formar un vestíbul en contacte amb la pèrgola existent, 
  ja que en aquesta s’hi realitzarà un nou tancament vidriat i mòbil per tal d’habilitar-la com a nova sala polivalent d’actes. Per tant, aquesta edificació existent, tant representativa en aquest punt central, es convertirà en un espai encara més utilitzable, convertint-se en el cor de l’activitat de la residència tant per a actes quotidians com per a esdeveniments més especials.  La comunicació amb l’edifici existent quedarà garantida a través de les circulacions que es desenvolupen a l’interior d’aquest nou basament. Tots els nous espais, tant dels allotjaments com dels seus corresponents serveis comuns, quedaran connectats interiorment amb la residència. Aquestes connexions es realitzaran en els dos punts estratègics ja existents en la residència. D’altra banda també es garanteix la connexió interior entre tots els habitatges d’ambdues fases.
  A part de la comunicació interior, aquest basament ens permet aconseguir altres possibles connexions exteriors a nivell de la planta baixa de la residència, a través de la nova terrassa.

  La proposta té una baixa ocupació del terreny, i conseqüentment una mínima pèrdua d’espai exterior utilitzable (tan sols es perd el 15% de la superfície del jardí, incloent les dues fases). Contràriament al que es podria pensar de que el nou basament de circulacions i espais comuns té una ocupació força elevada, cal considerar dos aspectes: d’una banda que ocupa aquells espais que són menys utilitzats, i de l’altra que bona part de la superfície ocupada pel basament s’allibera com a espai exterior, ja que la seva coberta s’habilita com a terrassa.
  Per tant en resulta que a efectes pràctics, es perd poc espai lliure per a la ocupació del nou edifici.

  Aquesta novaterrassa definida en la coberta del basament de circulacions i espais comuns, estarà estratègicament ben situada, ja que es troba just davant del centre de dia, oferint la possibilitat pràctica i fàcil d’ús directe d’aquesta, per tant els usuaris del centre de dia podran passar d’una situació en la que a traves d’una finestra, veien la caldera de biomassa, a poder sortir directament a través d’una balconera a una fantàstica terrassa perfectament assolellada i amb vistes a la zona arbrada. Aconseguim portar l’espai lliure exterior al nivell on la residència te un ús interior que en pot gaudir.
  Volumètricament els dos volums d’allotjaments tenen una inflexió, es “dobleguen” tal i com ho fan els altres edificis del conjunt edificat al que pertany. És una manera d’adaptar-se als edificis del seu entorn, seguint les seves alineacions, però també donant resposta als carrers. D’aquesta manera també aconseguim minimitzar el seu impacte, fent que els volums no es presentin tant contundents com si fossin rectes. 
  El volum dels allotjaments de la primera fase definirà una nova plaça, i per tant clarificarà i definirà dos tipus d’espais exteriors en tot el conjunt, el gran espai lliure, com un parc, i una nova plaça que s’assimilarà més a una plaça de poble, donant-li una escala més domèstica. I també generarà un porxo, al qual es podrà accedir directament des de l’interior de l’edifici. Es tracta d’un espai que comunicarà els dos principals espais exteriors i que serà un llindar, una “porta”  entre els dos, pensats per a ser viscuts diferentment.

  El volum dels allotjaments de la segona fase es situarà en la cantonada oposada per acabar de definir la façana al parc i resoldre un dels espais de la parcel·la menys utilitzats, al mateix temps que es ofereix certa presencia i contacte a l’altre carrer. 
  Ambdós edificis estan perfectament assolellats, el de la fase primera està orientat a est-oest a excepció dels allotjaments en contacte amb la mitgera que estan orientats a sud. 

  Majoritàriament els allotjaments de la primera fase obriran cap al costat est ja que és la zona que té més bones vistes i privacitat, i en canvi els corredors d’accés donaran a la façana oest. L’edifici de la segona fase tindrà els habitatges orientats a sud i el corredor d’accés a nord.

  Els habitatges, als quals s’accedeix per corredor, s’estructuren en dues zones, la zona de la sala d’estar, cuina i menjador i la zona de l’habitació i bany. Aquestes dues zones estan dislocades una de l’altra. Aquest moviment ens ofereix la possibilitat de situar una terrassa en cada un dels allotjaments, un fantàstic espai ombrejat, on poder gaudir de les vistes al parc és un espai protegit que qualifica enormement cadascun dels allotjaments. Aquesta mateixa dislocació en la zona en contacte amb el corredor d’accés ens aporta un petit pati per a poder estendre la roba, ventilar el bany o aconseguir ventilació creuada en l’allotjament. Aquests patis tindran un tiratge natural amb aportació d’aire en el sostre del basament i una sortida a coberta, de manera que per la convecció natural de l’aire permetrà ventilar l’habitatge amb eficàcia.  
  La proposta contempla que es pugui realitzar en tres fases enlloc de dues, per tal de que es pugui anar donant resposta de mica en mica a les diverses necessitats d’ús. Aquesta major fragmentació de les fases és molt òptima per que, en un primer terme la primera fase no es veu condicionada per res, es completa independentment i no demana d’avançar la realització de res que no serveixi estricament a aquesta fase. I I les posteriors fases successives permeten d’anar afegint les necessitats a mesura que es requereixen, modulant millor les inversions a realitzar i aconseguint també de poder-les utilitzar progressivament, sense haver d’esperar  a disposar de la capacitat d’inversió suficient per a construir el altres 20 allotjaments per a tenir una nova sala d’actes

  El conjunt de la proposta, més enllà de resoldre els aspectes de funcionament i comunicació amb la residència, manté les qualitats existents, i sense cap esforç complementari resol tots els inconvenients que la parcel·la tenia. Redefinint, clarificant i qualificant una sèrie de nous espais exteriors, permetent que aquests puguin ser utilitzats de diferents maneres, aportant diversitat d’experiències a l’usuari, i aprofitant d’una manera especifica tots els àmbits evitant els espai residuals.